Aryf

Hakyň dostundan soraýarlar: – Alym kimdir bilermisiň? – Bilÿänini bilýän kişi alymdyr. – Aryf kimdir bilermisiň? – Bilmeÿänini bilýän kişi aryfdyr. *** «Alymlara uýsaň, açylar gözüň, Jahyllara uýsaň, kör dek bolar sen». «Ylym – ylym bilmekdir, Ylym – özüňi bilmekdir. Sen özüňni bilmeseň, Bu nije okamakdyr?!» «Alym bolmak gowy, ýöne aryf bolmak ondanam gowy». Continue reading Aryf