Altyn we mis

Bir gün sopylaryň biri şägirtlerinden:  – Eger altyn ýüzük satyn alsaňyz, onuň hakykydygyny ýa-da däldigini barlaman pul tölersiňizmi? – diýip sorapdyr. Şägirtleri oňa: – Elbetde, ýok – diýip jogap beripdirler. – Onuň altyn däl-de, mis bolmagy hem ahmal. Pulumyzy ýele sowrasymyz gelenok. Şonda, sopy olara şeýle diýipdir: – Menden sapak alanyňyzda hem edil şonuň ýaly ediň. Meniň aýdan her bir sözümi bada-bat hakykat diýip kabul … Continue reading Altyn we mis