Amr ibni As

Yslam äleminde syýasy we harby üşükliligi bilen tanalýan Amr ibni As soňky demini sanap ýatyr diýýär. Şonda ol birdenkä daş-töweregini sermelemäge durýar. Onuň takwalygy we ylmy bilen meşhur ogly Abdylla şol wagt başujunda oturan eken. Ogly: «Kaka, beýle howlukmaç gözleýän zadyň näme?» – diýip soraýar. Bu parasatly adam oňa şu jogaby berýär: «Oglum, şu bukjanyň içinde pygamberimiziň (aleýhyssalatu wessalam) saçynyň birnäçe tary bolmaly. Olary dilimiň … Continue reading Amr ibni As