Aňkaw kişi hem onuň eşegi hakynda

Abdyrahman Jamy, “HEKAÝATLAR” Obada bir aňkaw kişi ýaşardy,Onuňam bir agsak eşegi bardy. Gapyrgasyn sanaýmaly hordy ol,Hemişe mytdyldap ýöreýärdi ol. Boýnun zordan o ýan, bu ýan öwrerdi,Depesinde taýak bary döwlerdi. Ähli horluk, şatylara dözerdi,Doglanyna nälet okap gezerdi. Ýaňky kişi bir gün gitdi bazara,Jellaplara duşdy baran badyna. Olaň biri kömek edermen boldy,Oň egbar eşegni satarman boldy. Sesine bat berip gygyrdy jellap:„Geliň how, adamlar!Muň ýaly del zat Görmeg-ä … Continue reading Aňkaw kişi hem onuň eşegi hakynda