GUÝY

Gadym zamanlarda bir daýhanyň eşegi gurruk guýa gaçypdyr. Eşek janawer ençeme sagatlap aňňyryp, bolmajysy bolupdyr. Ahyry onuň sesini eýesi eşidipdir. Daýhan gelip görse, gurrugyň düýbünde özüniň eşegi hynçgyryp ýatanmyş. Onsoň, ol näderini bilmän, obanyň adamlaryny kömege çagyrypdyr. Adamlar eşegi nädip çykaryp bolarka diýip, köp kelle döwüpdirler. Iň soňunda bolsa, «Biz nätsegem ony çykaryp bilmeris, biderek arrygymyzy gynanymyz galar. Şonuň üçin geliň gowusy gurrugy gömeliň» diýen … Continue reading GUÝY