BEDEN AGZALARYNYŇ DAWASY

Bir gün beden agzalarynyň ýygnagy geçirilýär. Ýygnakda olaryň hemmesi jem bolup, aşgazanyň üstünden düşýärler. Olar halys aşagazanyň guluna öwrülendiklerini, onuň hiç zat etmän bikär oturýandygyny, özleri bolmasa aşagazanyň bitirýän goşunyň ýokdugyny aýdyp, uly goh turuzýarlar. Göz bir ýandan: «Mundan soňra zat saýlap-seçmämi goýjak» diýip gygyrýan bolsa, el başga bir ýandan: «Hiç zat etmän, elimi gowşuryp oturjak» diýip hemle atýar. Agyz hem öz gezeginde: «Agzyma hiç … Continue reading BEDEN AGZALARYNYŇ DAWASY