Bagt

Eger şu gün ir bilen gözüňi açanyňda syrkaw halda däl-de, sagdyn bolup oýanan bolsaň, onda sen indiki hepdä çykmajak millionlarça syrkawdan has bagtlysyň. Eger uruş howpunyň hem-de tussaglyk belasynyň nämedigini bilmeýän bolsaň, agyr gynamalara döz gelmekligiň jebrini çekmedik bolsaň ýa-da açlyk belasyny görmedik bolsaň, onda seniň hal-ýagdaýyň bäş ýüz million adamyňkydan ganymatdyr. Eger ýanalmakdan, gözüň odunyň alynmagyndan hem-de janyňa kast edilmeginden gorkman ybadatlaryňy berjaý edip … Continue reading Bagt