Başarjaňlygyň we dostlugyň syry

Ol ýaşdygyna garamazdan, il arasynda ökde tikinçi hökmünde tanalýardy. Gün-güzeranyny aýlamak üçin ýekeje tikin enjamy bilen kiçijik dükanynda gije-gündiz zähmet çekýärdi. Ýöne bir gije dörän ýangyn dükanyňam, tikin enjamyňam külüni göge sowurdy. Nägehan bolup gelýän bu ýangyn munyň bilen oňmady, müşderileriň getiren gymmat bahaly matalaryny hem otly demine dartdy. Şunlukda, ol kör- köpüksiz, üstesine, birgiden berginiň aşagynda galdy. Şondan soň iş tapmak üçin synanşyklarynyň hemmesi … Continue reading Başarjaňlygyň we dostlugyň syry