BERGIDAR

Ebu Hanife hezretleri bir gün nirädir bir ýere barýarka, gabat garşysyndan gelýän kişi ymamyň edil deňine ýeteňkirläberende ýüzüni gizleýär we ýoluny üýtgedýär. Onuň bu hereketi ymama ýaramaýar. Ony ýanyna çagyrýar we ondan: – Näme üçin meni görenden ýoluňy üýtgetmek bilen bolduň? – diýip soraýar. Ol edil ogurlykda tutulan adam ýaly aşak garap durşuna: – Hezret, öňräk sizden azrak karz alypdym. Wagty bilen yzyna gaýtaryp bilmedim. … Continue reading BERGIDAR