ÖZÜŇ BOL!

Günlerde bir gün tokaýyň şasy ýolbarsyň emri bilen haýwanlaryň arasynda aýdym aýtmak bäsleşigi guralýar. Ýaryşda ýeňiji bolana hiçbir ýyrtyjy haýwan azar berjek dälmiş. Eşek ýaryşa gatnaşyjylaryň biri hökmünde aýdymyna başlapdyr. Aýdym aýdyp durka, özünden başga hemmeler gulagyny ýapýar. Parasatly pyşbagadan başga oňa el çarpan hem bolmandyr. Tokaýda ýaşaýan ähli haýwanlar gezekli-gezegine öz başarnyklaryny görkezipdirler. Gezek bilbile ýetipdir. Ol özüniň näzijek sesi bilen aýdym aýtmaga başlapdyr. … Continue reading ÖZÜŇ BOL!