Tilki sapalagy

Günlerde bir gün bir tilkiniň guýrugy iki uly daşyň arasynda galypdyr. Tilki şunça urunsa-da guýrugyny çekip çykaryp bilmändir. Ahyrynda bolsa,  guýrugyny kesmeli bolupdyr. Ine ýene bir gün guýrugy kesik tilkini başga bir tilki görüp, ondan näme üçin guýrugyny kesendigini sorapdyr. Tilki oňa: «Aý, guýruksyz bolmagyň nähili keýpi barka, barlap göräýin diýdim. Gaty üýtgeşik keýpi bar eken» diýipdir. Onsoň, bu tilki hem: «Gel-äý, şunuň bir üýtgeşik … Continue reading Tilki sapalagy