Garry aýalyň şemi

Budda bir gün agşam bir dagyň jülgesine wagyz etmäge barjakdygyny aýdypdyr. Onuň wagzyny diňlemek üçin märeke bary ýygnanypdyr. Garaňky bolany üçin her kim Buddanyň oturjak ýerine şem ýakyp goýupdyr. Buddanyň wagzyny diňlemäge bir garry kempir hem barypdyr. Onuň şemi beýlekileriňkiden kiçi bolup, ölügsije ýanýar eken. Ol özüniň kiçijik şemini beýleki şemleriň arasyna eltip goýupdyr. Adamlar bolsa onuň şemine göwniýetmezlik bilen seredipdirler.    Budda wagyz edip … Continue reading Garry aýalyň şemi