Uçmak – uçmah

Günlerde bir gün ýumurtga basyryp oturan towugyň aşagyna nähilidir bir sebäp bilen bürgüdiň ýumurtgasy düşüpdir. Şeýlelik bilen birnäçe hepdeden soň ýaňky ýumurtgadan bürgüt jüýjesi çykypdyr. Bürgüt jüýjesi hem bolsa, ol towuklar bilen deň ösdürilip ýetişdirilipdir. Şonuň üçin hem ol towuklaryň ählisini özüne hossar hasaplapdyr. Emma soňabaka bürgüt bu ýerde özüne nämedir bir zatlar ýetmeýän ýaly duýup başlapdyr. Günlerde bir gün ýaňky bürgüt başyny galdyryp, asmana … Continue reading Uçmak – uçmah