Guş

Derwüşiň eline düşüp, ganatyny döwdüren guş arzyny aýtmak üçin Süleýman pygamberiň ýanyna barypdyr. Süleýman pygamber şobada derwüşi huzuryna getirdip sorapdyr: – Bu guşuň aýdýanlary dogrymy? Sen näme üçin onuň ganatyny döwdüň? Derwüş özüniň günäsiniň ýokdugyny düşündirjek bolupdyr: – Patyşahym! Dogry, men bu guşy awlamakçy boldum. Ýöne olam menden gaçmady ahyry. Gaçmansoň, menem onuň has golaýragyna baraýyn diýdim. Ol meniň süýşüp gelýänimi görübem, ýene uçmady. Onsoň, … Continue reading Guş