EJEMIŇ ÖWÜTLERI

Ejem çaga wagtym meni gujagyna alardy-da, ullakan hakykatlary arassa beýnimiň içine men düşüner ýaly edip ýerleşdirmäge çalşardy. Muny, umuman, başarandygyna indi has oňat düşünýärin. Çünki, ejemiň meniň gulagyma pyşyrdap aýdan hakykatlaryny hiç haçan unutmadym. Özi örän dindar aýal bolan ejem ýygy-ýygydan maňa şeýle diýerdi: – Alla hemişe ýagşylaryň hem dogrularyň ýanyndadyr. Ine, bir gün ulalarsyň. Belkem, senden ýalňyş hereketler etmegiňi islärler. Olaryň isleýän zady seniň … Continue reading EJEMIŇ ÖWÜTLERI