Çörek

Ady belli türk psihology Dogan Jüjelogly özüniň guraýan seminarlarynyň birinde bir döwüm çöregi ýerde goýup, oturanlardan:  – Şu çöregi haýsyňyz basyp biljek? –  diýip soraýar.    Elbetde, «men» diýip orta çykyp bilen bolmaýar. Onsoň, psiholog: – Öňe çykyp, şu ýekeje döwüm çöregi basyp biljek adama ýüz dollar berjek – diýýär. Zaldakylardan ýene ses çykmaýar. Psiholog bahany bäş müň dollara çenli galdyrýar. Şol pursat zalda oturanlaryň … Continue reading Çörek