PEÝDA

Baý hem husyt täjir bir gün ruhanyň ýanyna baryp:– Näme üçin adamlar meni ýigrenýär? Ýogsa, ölemden soň bar baýlygymy haýyr-sahawat guramalaryna bagyş etmekçidigimem bilýärler – diýip sorapdyr.Ruhany birsalym oýlanyp durupdyr-da:– Sen doňuz bilen sygyr hakyndaky heýakaty bilýäňmi? – diýip sorapdyr. Husyt söwdagär “Ýok” diýipdir. Ruhany “Onda gulak goý” diýipdir-de, gürrüňe başlapdyr:– Doňuz sygryň ýanynda adamlaryň özüni ýigrenýändiginden birmeýdan zeýreninden soň, sözüniň üstüni ýetiripdir. – Adamlar … Continue reading PEÝDA