Anuşirwan Adylyň pendi-nesihatlaryndan

Kişiniň diriligi özüniň islegi bilen bolmaýan bolsa, näme üçin kişi özüni diri hasaplaýar? * * * Özüni dana saýýan adamdan daş dur. * * * Syryňy duşman bilmesin diýseň, dostuňa aýtmagyn. * * * Her kişiniň bilimi bolsa, oňa laýyk akyly bolmasa, ol bilim şol kişä zyýan getirer. * * * Eger kişi durmuşdan sapak alyp, öz-özi paýhas goruny kemala getirmedik bolsa, oňa zat öwretjek … Continue reading Anuşirwan Adylyň pendi-nesihatlaryndan