Behişt we dowzah

Günlerde bir gün jeňbaz samuraýlaryň biri budist ruhanysyndan «dowzah» bilen «behişt» sözleriniň manylaryna düşündiriş bermegi sorapdyr. Emma ruhany onuň soragyna kän bir pitiwa etmändir:  – Sen ganojagyň baryp ýatany ahyry. Sen tetellilere sarp edere wagtym ýok meň. Özüni kemsidilen hasap eden samuraý ýel berlen tulum ýaly gabarylyp, gylyjyny syrypdyr-da, ruhanynyň üstüne topulypdyr:  – Seni häziriň özünde dünýä inmedik ýaly ederin. Muňa mähetdel ruhany hem: «Ynha» … Continue reading Behişt we dowzah