«Ogram özüni osar, orramsam»

Syrry-Sekaty hezretlerinden: – Tagsyr, siz, heý-de, ýalňyşyp gördüňizmi? – diýip soraýarlar. Şonda Sekaty hezretleri bir ah urýar-da şeýle diýýär: – Eý, doganlarym, doganlarym! Men şeýle bir ýalňyşlyk goýberdim welin, onuň ökünç ataşy otuz ýyldan bäri ýüregimi daglamak daglaýar. Her gezek ýadyma düşende ýüregim togtaýjak bolýar. Möminler bilesigelijilik bilen: «O nähili ýalňyşlyk, o nähili ýalňyşlyk» boluşýarlar. Sekaty hezretleri gürrüň bermäge durýar: – Otuz ýyl mundan öň … Continue reading «Ogram özüni osar, orramsam»