Çarlak

Säher çagydy. Gün ýaňy bir gözýetimi gyzardyp, asuda deňziň ýeňiljek tolkunlaryna tylla öwüşgin çaýyp ugrapdy.Kenardan bir mil uzaklykda, hamana, deňzi holtumyna dolamakçy bolýan ýaly, öňe müňzäp barýan balyk tutýan gämi çarlaklara ertirlik wagtynyň bolandygyny buşlaýana meňzeýärdi. Müňlerçe çarlak az-owlak hörek tapmak üçin eýýäm şol gäminiň daşynda hümerdi. Ynha şeýdip ýene bir agyr gün başlanypdy.Kenardan we baýaky gämiden has alysda bir çarlak ― Jonatan Liwiňston uçuş … Continue reading Çarlak