AHLAK

Kyýamat güni mizan gurlanda musulman kişiniň gözel ahlagyndan has agyr geljek zat ýokdur. (Hadys) * * * Ahlagy bozuk adamdan daş dur! Şonda günäden hem daş bolarsyň. (Ymam Agzam) * * * Ahlak statiki serişde däl. Ol adamyň tejribe gazanmagy bilen kämilleşýän dinamiki serişdedir.  (Dýurant Dreýk) * * * Ahlak, umuman, bagtyýarlygyň çür başyna ýetmek üçin adamyň görýän görgüleriniň jemidir. (Iýeremiýa Bentam) Continue reading AHLAK