Dyngy belgilerden el çekmäň!

Bir gün adam otury ýitirdi. Şondan soň ol çylşyrymly hem uzyn sözlemler düzüp bilmän, ýönekeý sözlemler bilen mydar etmäge başlady. Ulanýan sözlemleri ýönekeýleşensoň, onuň pikirleri hem ýöntemleşdi. Birnäçe wagtdan soň adam ýüzlenme belgisini hem ýitirdi. Indi ol pessaýlyk bilen şol bir äheňde gürleýärdi. Bir zada gaharlanyp ýa begenip zat etmeýärdi. Hiç zat onuň duýgy-telwasyny oýaryp bilmeýärdi. Aradan ýene birnäçe wagt geçensoň, adam sorag belgisini hem … Continue reading Dyngy belgilerden el çekmäň!