Perzent Hasraty

Bir wagtlar bir adam zyndana düşüpdir. Janyndan eý görýän perzendinem onuň ýanyna beripdirler. Ynha, bendilikdäki o biçäre hem özüniň, hem perzendiniň şeýle güne düşeni üçin jebir çekýär eken. Günleriň birinde şol ýeriň rehimdar hökümdary balasy bilen zyndanda ýatan bu bendä: «Bujagaş oglanjyk seniň çagaňam bolsa, meniň raýatymdyr, halkyma degişlidir. Ony öz ýanyma alyp, köşkde ýaşatjak. Ony özüm ekläp saklajak» diýen habary iberýär. Şonda ol: «Meniň … Continue reading Perzent Hasraty