Bürgüt

Bürgütler iň köp ýaşaýan guşlaryň biridir. Tebigatda hatda ýetmiş ýaşan bürgütlere hem duş gelmek bolýar. Elbetde, diňe aýgytly pursatlardan baş alyp çykyp bilýän käbir bürgütlere şeýle köp ýaşamak başardýar. Sebäbi kyrk ýaşyna ýetende bürgütleriň penjeleri galňap, maýyşgaklygyny ýitirýär. Şonuň üçin hem olar awlaryny penjeläp, tutup bilenoklar. Üstesine, olaryň çüňkleri uzap, döşlerine tarap egrelýär. Ganatlary ejizleýär. Goýy çypar reňkli ýelekleri könelişip, agyrlaşýar. Şeýlelikde, olaryň uçmasy barha … Continue reading Bürgüt