ÝALNYZLYK

Ýeke özüň öýüňde, Telefon dymyp otyr. Nämeler bar küýüňde? Öňüňde galam ýatyr. Köne žurnal okýarsyň, Köne endigňe görä. Telefona bakýarsyň, Soň bakýarsyň penjirä. Garaşmakdan döreýän Iňňän ruhy boşlukdan Sypmak üçin gözleýäň Bir jadyly hoş lukman. Ne jady bar, ne lukman, Ne kakylýar penjire… Gül suwarýaň howlukman, Bägülleň penje-penje. Ýürek gysyp, darygýaň, Bogýar boşlugyň sesi. “Iň bolmanda — Gygyrýaň — Duşmanym bir gelsedi!” Duşmanyňam gelmeýär, Garaşýarsyň … Continue reading ÝALNYZLYK