ŞEÝTANA GAHARLANÝARYN

Fudaýl bin Iýaza (Merw bilen Mäne töwereklerinde ýaşap geçen Hak dostlaryndan biri) her gezek: – Pylany seniň mertebäňe şyltak atýar – diýenlerinde, ol: – Walla, men oňa şeýýtmegi buýurýan şeýtana gaharlanýan – diýermiş, soňra-da sözüni şeýle dowam edermiş: – Allahym, eger şol bendäň dogry aýdýan bolsa, meni bagyşla; ýok, ýalan aýdýan bolsa, ony bagyşla! Continue reading ŞEÝTANA GAHARLANÝARYN