SYÇANYŇ BOLŞUNA MEŇZEME!

Bir okuwçy mugallymynyň ýanynda käbir ýaramaz endiklerini taşlap bilmeýändigi üçin özüni kötekleýär. Mugallymyndan haraý isleýär: ‒ Mugallym, harama seretmän oňmagyň heý, çäresi ýokmy? Näme etsemkäm?! Mugallymy: ‒ Oglum, syçanyň hereketini synla – diýýär. Okuwçysy düşünmän soň, oňa düşündiriş berýär: ‒ Syçanyň aňy gowşakdyr, şolbada unudýar. Gapandaky iýmiti görer, edil iýjek bolup durka gapana düşjegini aňyp yzyna gaçar. Emma ýene-de ýadyndan çykaryp, howply oýna ýene bir … Continue reading SYÇANYŇ BOLŞUNA MEŇZEME!