Aşyk

Bir garyp ýigit patyşanyň gyzyna aşyk bolýar. Ol şol jelegaýlarda ýaşaýan tanymal derwüşiň ýanyna baryp, özüniň alaçsyz derde uçrandygyny aýdýar. Ondan kömek soraýar. Derwüş oňa eger arzuwuna ýetmek isleýän bolsa, aýtjak zatlaryny gyşarnyksyz berjaý etmelidigini aýdýar. Ýigit razy bolýar. Şondan soňra derwüş oňa şeýle diýýär: – Oglum, bar-da şäheriň girelgesinde otur. Senden biri bir zat sorasa, diňe «Alla» diýiber, başga hiç zat diýmegin! Garyp ýigit … Continue reading Aşyk