Direlen towuk

Günlerde bir gün beýik öwliýälerden bolan Hezreti şeýh Abdylkadyr Geýlanynyň (k. s) medresesine bir ýaş ýigit okamaga gelýär. Esli wagt geçenden soň, onuň garryja enesi ogluny görmäge gelýär. Haçan-da, ol talyplaryň bolýan hüjresine girende, oglunyň bir käse suw bilen el ýaly gaty çöregi gemrip oturanyny görýär. Oglunyň halyndan ene närazy bolup, ussadyň ýanyna şikaýat etmäge baranda, ol edil şol wagt gowrulan towugy öňüne alyp oturşy … Continue reading Direlen towuk