Jerenleriň dilinden TÄSIN GIJE

Bu waka Mekge şäherinde bolup geçipdi. Şäheriň etegine ýygnanan jerenler öz aralarynda nämedir bir zatlar pyşyrdaşýardylar. Olaryň arasynda köp zady bilesi gelýän bilgirje jerenjik hem bardy. Ol asmany synlap: “Seretseňizläň! Ýyldyzlar gör, nähili ýaldyraýarlar!” diýdi. Edil şol wagt jerenleriň iň körpejesi täze ýyldyzyň doguşyny gördi. Ol begenjinden ýaňa bir ýerde durup bilmän, bökjekläp başlady: “Serediň, serediň-ä! Täze ýyldyz dogýar!” Jerenler haýran galyp, täze dogup gelýän … Continue reading Jerenleriň dilinden TÄSIN GIJE