PARAHATLYGYŇ SURATY

Günlerde bir gün halky tarapyndan halanýan bir korol suratkeşleriň arasynda parahatlygyň suratyny iň owadan şekilde kim çekip bilse, şoňa ullakan baýrak berjekdigini yglan edýär. Ýaryşa iňňän köp suratkeş gatnaşýar. Telim günläp işlenýär, owadandan owadan suratlar çekilýär. Netijede, herkim öz çeken suratyny köşge tabşyrýar.Suratlara göz aýlap çykan korol olaryň ikisini diýseň halaýar.Suratlaryň birinde asuda köl şekillendirilipdir. Köl edil aýna ýaly dury, töweregini gurşap oturan daglaryň suratyny … Continue reading PARAHATLYGYŇ SURATY