“…sereden wagtyň Alladan gork”

Serwerimizi (s.a.w.) tanamak üçin sahabalaram oňat tanamaly. Sebäbi Pygamberimizi iň gowy tanan adamlar şolardy. Serwerimiz (s.a.w.) olary bize amanat goýup gidende, olary “…ýyldyzlar ýalydyr” diýip, ýyldyza deňäpdi. “Güne” ýetjek bolsaňyz, “ýyldyzlary” yzarlaň diýýärdi. Serwerimiz bir gün ýolda barýarka horlugyndan ýaňa gapyrgalaryny sanabermeli bir düýe görýär. Oňa gaty nebsi agyryp, eýesini saklaýar-da: “Gepläp, derdini aýdyp bilmeýän bu haýwana sereden wagtyň Alladan gork” diýýär. Continue reading “…sereden wagtyň Alladan gork”