ŞYGYRAR ÇEMENI…

Aşyk men Watan seniň gülgün geýen,Ýazyňa aşyk bolmuşam.Tarypyňy dünýä ýaýanSazyňa aşyk bolmuşam. Şygyrlarym ganat-perim,Düzüwdür pälim-netlerim,Toýlar sowan tez atlaryň,Tozuna aşyk bolmuşam. Öz mertligin duýup giden,Söýülen hem söýüp giden,Atalaryň goýup giden,Yzyna aşyk bolmuşam. Şat günleriň bir egine,Tesellidir ýüregime,Mele-myssyk çöregiňe-Duzuňa aşyk bolmuşam. Şan getiren kowumyna,Bäs gelmeýän dogumyna,Seni söýen ogulyňa-Gyzyňa aşyk bolmuşam. Güller hünji deý düzülen,Ezelden waspy ýazylan,Ýaýlaňda owlak guzulaň,Bazyna aşyk bolmuşam. Söýgä ýok ölçegiň-çeniň,Goýnunda ölçegim meniň,Ata ýurdum watan … Continue reading ŞYGYRAR ÇEMENI…