Göwnüm

Göwnüm, göwnüm, eziz göwnüm, Diýme muňa öwündigim. Otuza ser uran günüm Ahyr bildim göwündigiň. Il derdine ters bakmadym, Ony duşdan geçirmedim. Goňşymyň için ýakmadym, Hem oduny öçürmedim. Aç bolmadym, ýöne weli, Doklugymdan gägirmedim, Ýigit kimin söýdüm ili, Söýýän diýip gygyrmadym. Ýöne şum iş gyssanynda, Basylanda käte sussum, Özüm däl, dost-ýarym üçin Seni köpräk öňe tutdum. Bu türkmeniň bahary deý Ýaşlygymyz geçýär basym, Il başyna düşen … Continue reading Göwnüm