Ruhy halka

Şeýbany Rai hezretleri goýun çopany eken. Haçanda, juma güni ýetip gelende, ol süriniň töweregine çyzyk çyzagedin, juma namazyny okamaga gidiberýän eken. Möjekler şol çyzykdan içerik aýagyny sekmeýän eken. Goýunlaram çyzylan şol çäkden daşary çykmaýan eken. * * * Ynsanlar hem ruhy dünýäsini howp-hatardan goramak üçin şeýle hili ygtybarly ruhy halkanyň çägine girmelidirler. Ahlaksyzlyk, azgynlyk belasyndan şeýdip goranmalydyrlar. Şonuň ýaly ruhy galalaryň hormatyna Allanyň ynsanlara hemaýat … Continue reading Ruhy halka