Lew Tolstoý

Gürrüň bermeklerine görä, bir gün Lew Tolstoýdan: – Goja, sen näme üçin adamlara goşulman, ýeke ýaşaýarsyň? Ýalňyzlykdan ýadamadyňmy? – diýip sorapdyrlar. Tolstoý: – Meniň işim başymdan agdyk – diýipdir-de, gürrüň bermäge durupdyr: – Men iki gyrgyny, iki bürgüdi we bir ýylany terbiýelemeli. Iki towşana göwünlik bermeli, bir eşegi gözegçilikde saklamaly we iň soňunda-da bir ýolbarsa baş öwretmeli – diýipdir. Adamlar: – Biz-ä seniň daşyňda gezip … Continue reading Lew Tolstoý