UMYTDAN DÜŞMEZLIK

Gurbagalar üýşüp tokaýyň jümmişine sary gezelenje çykypdylar. Birdenkä olaryň ikisi çuňrajyk çukura gaçýar. Beýleki gurbagalar şolbada çukuryň erňegine üýşmezmi?! Hersi öz ýanyndan çukury synlaýar-da, gurbaga böküp çykardan ony çuňrak görýär.Soňra ýokardakylardan biri aşakdaky dostlaryna seslendi:– Wah, görgüsiýaman dostlarym! Ahwalyňyz ýüregimi para-para edýär, edil gyýym-gyýym şu wagt. Ýöne nädeli? Sizi halas etmek üçin elimizden gelýän zat ýok. Sizem biderek ýere özüňizi horlamaň. Bir gurbaga bu çukurdan … Continue reading UMYTDAN DÜŞMEZLIK