Zergär

Bir ussat özüniň köp ýyllap ýetişdiren şägirtleriniň biriniň ylymda ýeten derejesini barlap görjek bolup, onuň eline lowurdap duran, ýumruk ýaly üýtgeşik daşy tutdurypdyr-da: – Oglum! Şuny al-da, bazarçylara birlaý görkezip çyk. Bazarçylar bu daşa näçe baha keserkäler, hany göreli bakaly! Iň soňunda zergäriň ýanyna-da baraý, onuň hem aýtjak bahasyny eşideli. Ýöne kim näçe berjek diýse-de, daşy hiç kime sataýmagyn, oglum! Aýdyşym ýaly, diňe her kimiň … Continue reading Zergär