Ýüzünji müşderi

Her gün işden barsam, dört ýaşyndaky oglum «Oýunjak suw-maşyn alyp beräý?» diýip günüme goýanokdy. Çaga-da, oýnawaçlarynyň şonsuzam kändigine garamazdan öz diýenini tutýardy. Ahyram garaşylan gün gelip ýetdi. Ýolum şäheriň oýnawaç dükanynyň üstünden düşdi.Dükanyň gurjak satylýan bölüminde sada, gelşikli hem arassa geýnen gyzjagaz tekjede duran oýunjaklary synlaýardy. Özüniň halan gurjagyny tapyp, kakasyndan şol gurjaga pulunyň ýetip-ýetmejegini sorady. Kakasy «Ýeter» diýip jogap berdi. Ol şonda-da başga gurjaklara-da … Continue reading Ýüzünji müşderi