Hasan BASRY

Ebu Amr adamlara Kurandan ders berýär eken. Bir gün onuň kalbyny erbet pikir gaplap alypdyr. Şol pursadyň özünde-de Kuran hakydasyny terk edip, onuň bir harpyny hem ýadyna salyp bilmändir.Ebu Amryň içine ot düşüp, hiç ýerde janyna aram tapmandyr. Hasan Basrynyň huzuryna baryp, aglap-eňräp, başyna düşen ýagdaýy gürrüň beripdir. Ol:— Ussadym! Şeýle ahwala uçradym ki, Kuran dolulygyna hakydamdam çykdy — diýipdir.Onuň aýdanlaryny eşidip, kalby syzlan Hasan … Continue reading Hasan BASRY