Ýatlamalar

Orta ýaşyň ýatlamalary hiç haçan çagalyk döwrüniň ýatlamalary ýaly ýatda galyjy däldir. (Žan-Žak Russo) * * * Pursatlar ötegçi bolup biler, ýöne ýatlamalar ebedilikdir. (Bad Maýer) * * * Yzda galanlarymyzyň hakydalarynda ýaşamak – ölmezlik diýmekdir. (Žozef Kempbell) * * * Maňa ýatlamagyň däl-de, unutmagyň sungatyny öwret. Sebäbi ýatlasym gelmeýänleri ýatlaýaryn, emma unudasym gelýänleri welin unudyp bilemok. (Femistokl) * * * Köne ýatlamalarymyz täze umytlarymyz … Continue reading Ýatlamalar