Aýlygyň bereketi

Ortaça iş haky bilen ýaşap ýören bir adam bardy. Onuň alýan aýlygy ganymadrak hem bolsa, maşgalasy ýeter-yetmezräk ýaşaýardy. Her aýda ýedi altyn aýlyk alýan adam nädibem bolsa bir ýol bilen gazanjyny artdyrmagyň kül-külüne düşýär. Şeýdip, ol iş hakyny her aýda sekiz, soňra dokuz, ahyrynda-da eýdip-beýdip, on altyna ýetirmegi başarýar. Emma peýdasy bolmaýar. Gazanjy her näçe artsa-da, gün-güzerany gowulanmagynyň ýerine gitdigiçe peselýär. Çykgynsyz güne düşen adam … Continue reading Aýlygyň bereketi