BALÇYNYŇ HAZYNA TAPYŞY

Rowaýat etmeklerine görä, gadym zamanda bir balçy bar eken. Ol daglarda bal awlar eken, ýagny daglarda, çola ýerlerde, tokaýlarda gezip bal gözlär eken. Bir gün ol ýene-de öňki öwrenişen işine görä, ýanyna paltasyny, pyçagyny alyp, gylyjyny guşanyp, çakmagyny, gabyny we çörek alyp, aýalyna hem: «Seni Alla tabşyrýaryn» diýip çykyp gidipdir.Bu adam öň haçan öýünden çykyp gitse, bäş-on günläp gelmez eken. Ýaňky kişi öýünden çykyp, Alla … Continue reading BALÇYNYŇ HAZYNA TAPYŞY