Mähirli ene

Awustralýada şol güne dek bellige alnan gurakçylyklaryň iň ýowuzy höküm sürýärdi. Tokaýda ýabany haýwanlar suw tapman gyrylýardylar. Suwsuzlyk şeýle bir ýiti duýulýardy welin, ýabany haýwanlar adaty wagtlarda etmeýän zatlaryny edýärdiler. Oba ýerlerine, etraplara gelip, ýaşaýyş jaýlarynyň töwereginde içer ýaly bir ýuwdum suw gözleýärdiler.  Obadyr etraplardaky haýwanlaryň ýagdaýam olaryňkydan enaýy däldi. Sygyrlar, goýunlar hor düşüpdi, yzly-yzly ýykylýardylar. Maldarlaryň elindäki suwam halys gutaraňkyrlapdy. Özlerine hem mallaryna ýetäýse … Continue reading Mähirli ene