IKI HILI HASAP

Günleriň bir güni bir çagajyk aşhanada nahar taýynlap ýören ejesiniň ýanyna gelip, elindäki ýüzüne bir zatlar çyrşalan kagyzy uzatdy. Ejesi elini polotensa süpürip guradandan soň, oglunyň ýazan zatlaryny okamaga başlady: Howlunyň haşal otlaryny arassalanym üçin: 5 manat; Bu hepde otagymy saýhallanym üçin: 1 manat; Bir gezek seniň ýeriňe dükana gidenim üçin: 50 teňňe; Bir gezek bazara zat almaga gideniňde jigime seredenim üçin: 50 teňňe; Zir-zibili … Continue reading IKI HILI HASAP