Şowhun

          Mozart uzak şäherleriň birinde konsert bermelidi. Ol konserte oňat taýýarlanypdy. Çykyşyň başlamagyna az wagt galypdy. Haçanda Mozart konsert zalyna gelende, zalda bary-ýogy on sanyjak kişi bardy. Zaldakylar biri-birinden konsert bolarmyka diýip soraýardylar. Mozart pianinonyň ýanyna bardy. Yhlas bilen çalmaga başlady. Oňa zaldaky adamlaryň sany dälde, ýerine ýetirmeli konserti ähmiýetlidi. Şeýlelikde, Mozart bütin düýrmegi bilen saza berildi. Ol şeýle bir hyjywly çalýardy welin, hereketlerinden ruhy … Continue reading Şowhun