Ilkinji nobatda geýimleri doýurmaly

Patyşa bir gün köşgünde uly dabara gurapdyr. Çagyrylan myhmanlaryň arasynda Hoja Nasreddin hem bar eken. Hoja Nasreddin köşgüň öňüne baryp, biri-birinden bezemen geýnen myhmanlary synlamaga durupdyr. Gelýänleriň arasynda Hoja Nasreddin ýaly köne geýimli ýekeje adam hem ýokmuş. Hoja Nasreddin birbada egnindäki köneje donunyň eýlesini-beýlesine seredişdirip görüpdir. Soňra garny eljuk diýip duransoň, geýimleriniň köneligi ýatdan çykyp, dabarada hödür ediljek näz-nygmatlar göz öňüne gelip ugrapdyr. Hoja Nasreddin … Continue reading Ilkinji nobatda geýimleri doýurmaly