MEN-MENLIK

Derek agajynyň düýbünden kädi gögerip çykypdyr. Wagtyň geçmegi bilen kädi pazyl ýaýradyp, baldaklary bilen derege çyrmaşyp ugrapdyr. Gün nuruny saçyp, ýagyş-ýagmyr irginsiz guýup duransoň, kädi çyrmaşyp ösmegine dowam edipdir.  Şeýdbibem onuň boýy deregiň boýuna ýetipdir. Günlerde bir gün kädi saklanyp bilmän derekden sorapdyr:  – Agaç dost, saňa şu wagtky boýuňa ýetmek üçin näçe ýyl gerek boldy? Derek: – On ýyl – diýip, jogap beripdir. – … Continue reading MEN-MENLIK