Eşek

Bir gün Hoja Nasreddin eşegini satmak üçin mal bazaryna eltipdir. Bazarda malyň bahasyny söwdagärler kesgitleýär eken. Hoja Nasreddin bolsa, öz eşegini bazar bahadan arzan satyp, öýüne gaýdyberipdir. Arzan bahadan eşek satýan ýek-tük bolansoň, söwdagärler «Indi biziň mallarymyz gymmat geçer» diýip garaşyp oturan eken. Emma ertesi gün Hoja Nasreddin ýigrimi eşek alyp geläýipdir. Ol eşekleriň ýigrimisini hem ýene öňküsi ýaly bazar bahadan arzan satypdyr. Söwdagärler bolsa, … Continue reading Eşek